MYYNTIEHDOT,
PELISÄÄNNÖT JA
TIETOTURVA

1. SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ

Asiakas antaa Duunari Oy:lle (jäljempänä: Duunari) toimeksiannon joko suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla, sosiaalisen median viestimillä, faksilla tai kirjallisesti. Toimeksiannon jättämällä asiakas hyväksyy tässä esitetyt ehdot. Yhteistyösopimusta ei oletusarvoisesti tehdä erikseen - sopimussuhde katsotaan syntyneeksi samalla päivämäärällä kun Duunari vastaanottaa toimeksiannon tai aineellisen / aineettoman työsuoritepyynnön.

2. KOMMUNIKOINTI

Asiakas ja Duunari kommunikoivat keskenään (tarjoukset, toimeksiannot, hyväksynnät, muutosehdotukset, ohjeistukset, kommentointi jne.) kohdassa 1. mainituilla tavoilla.

3. TUOTANTOPROSESSI

Graafiset suunnittelu- ja tuotantoprojektit toteutetaan oletusarvoisesti seuraavassa järjestyksessä oheisin pelisäännöin.

a. Duunari antaa asiakkaalle hintatarjouksen tämän tarvitsemasta työsuoritteesta tai muusta palvelusta.
b. Asiakas hyväksyy tai hylkää tarjouksen, tai siihen neuvotellaan uusi hinta, jonka asiakas hyväksyy.
c. Asiakas antaa Duunarille toimeksiannon ja maksaa siihen liittyvän ns. starttimaksun niissä palveluissa, joihin sellaista sovelletaan (esim. nettisivusto ja verkkokauppa). Toimeksiannon ja/tai maksusuorituksen saatuaan Duunari ryhtyy toimenpiteisiin ilmoittamansa aikataulun puitteissa.
d. Asiakkaalle tuotetaan ns. luonnoskuva suoritteesta muodossa jpeg tai pdf, tai malli nettisivustosta sen lopullisella pohja-alustalla.

Asiakas kommentoi esitystä, jonka jälkeen Duunari
e. toteuttaa projektiin liittyvät omat työsuoritteensa asiakkaan kommenttien perusteella, ja/tai
f. toteuttaa ehdotetut muutostyöt, mikäli ne laajuutensa puolesta sisältyvät projektista annettuun tarjoukseen. Jos pyydetyt muutokset eivät sisälly tarjoukseen, ilmoitaa Duunari kyseisten töiden arvioidut kokonais- tai tuntikustannukset asiakkaalle.

3.1.
Luonnoksen saatuaan asiakas joko
a. hyväksyy sen ilman muutoksia
b. hyväksyy sen määritteleminsä muutoksin, jolloin Duunari tekee ohjeistuksen mukaisen uuden luonnoksena.
c. hylkää sen ja peruuttaa toimeksiannon

Jos asiakas ei hyväksy saamaansa luonnosta, on hänen mahdollista seuraavaa versiota varten annettava Duunarille ohjeistus tai suuntaviivat luonnoksen muokkaamiseksi haluttuun suuntaan, tai peruutettava toimeksianto. Jos asiakas ei pysty antamaan edellä mainittua ohjeistusta, mutta haluaa silti lisää ehdotuksia / luonnoksia, on se mahdollista. Tällöin asiakas sitoutuu maksamaan seuraavasta luonnoskierroksesta Duunarin tälle työlle määrittelemän hinnan riippumatta siitä, meneekö luonnos jatkojalostukseen. Tällä käytännöllä ehkäistään se, että asiakas käyttäisi luonnoskierroksia hyväkseen ja teettäisi Duunarin kustannuksella kohtuuttomasti ilmaisia luonnoksia ilman, että itse osaa määritellä mitä haluaa.

3.2.
Jos työsuorite on nettisivusto tai verkkokauppa, sisältää annettu tarjous automaattisesti tietyt oletussuoritteet, joita tapauskohtaisesti voidaan lisämaksusta laajentaa ja tarkentaa.

4. LASKUTUS

Duunari veloittaa palveluistaan asiakkaalle ilmoitetun hintatarjouksen tai muulla tapaa sovitun hinnan mukaisesti. Hinnoittelu perustuu voimassaolevaan palveluhinnastoon. Asiakas voi pyytää koko hinnaston katseltavakseen - alan normaalikäytännön mukaisesti se ei ole julkisesti näkyvissä. Eräpäivään mennessä maksamattomasta laskusta lähetetään kaksi (2) maksumuistutusta, joissa on viikon maksuaika. Jos asiakas ei maksa maksumuistutuksia tai sovi Duunarin kanssa maksuaikataulusta, lähetetään lasku(t) perintään ja tarvittaessa edelleen oikeuskäsittelyyn. Ns. radiohiljaisuus (asiakas ei vastaa tai reagoi Duunarilta tulleisiin maksukehotuksiin tai viesteihin) ei estä Duunaria toimittamasta maksamattomia laskuja perintään.

4.1. Starttimaksu
Nettisivuston tai verkkokaupan rakentamiseen sovelletaan ns. starttimaksua, jossa asiakas maksaa tarjouksessa esitetystä hinnasta toimeksiannon yhteydessä 50%. Laskun eräpäiväksi määritellään ”heti”, ja Duunari aloittaa tuotantoprosessin kyseisen maksusuorituksen saatuaan. Käytäntöä sovelletaan siksi, että

a. Asiakas motivoituu suorittamaan oman osuutensa prosessista (luonnoksen kommentointi, ohjeistuksen antaminen, kuvien ja sisältömateriaalin kerääminen jne.)
b. Duunari varmistaa edes jonkinlaisen palkkion tekemästään työstä mahdollisessa luottotappiotilanteessa. Jos tarjous sisältää nettisivuston/verkkokaupan lisäksi muita suoritteita (esim. logon suunnittelu), maksetaan starttimaksu 50% kyseisen tarjouksen kokonaissummasta. Kokonaislaskun loppuosa laskutetaan Duunarin itse ilmoittamalla hetkellä, yleensä silloin kun se on katsonut oman osuutensa prosessista tulleen suoritetuksi.

4.2. Sivuston tai muun suoritteen valmistuminen ja luovutus
Suoritteet pyritään rakentamaan kaikilta osilta kuntoon ennen luovutusta asiakkaalle ja loppulaskun lähettämistä.
Sivusto tai muu suorite voidaan jossain erityistilanteissa luovuttaa keskeneräisenä. Tätä sovelletaan esim. silloin, jos jokin tarjouksessa esitetty tai muuten sivustolle tai muuhun suoritteeseen lisättäväksi sovittu elementti, kuva, teksti, ominaisuus tai toimenpide on jäänyt tekemättä Duunarista riippumattomista syistä. Jos asiakas esim. ei pysty tai ehdi toimittaa Duunarille työn loppuunviemiseksi tarvittavia kommentteja, kuva-, teksti- tai muuta materiaalia tai näihin verrattavia asioita, kohtuullisen (2 viikkoa) ajan sisään, tapahtuu työn luovutus keskeneräisenä Duunarin itse määrittelemällä hetkellä. Samassa yhteydessä Duunari laskuttaa tarjouksessa mainitun tai muulla tapaa sovitun loppusumman, vähennettynä mahdollisella aikaisemmin suoritetulla ns. starttimaksulla. Mahdolliset muut Duunarilla teetetyt tunnit ja/tai suoritteet laskutetaan myös samassa yhteydessä.

Puuttuvat suoritteet toteutetaan myöhemmin sitä mukaan kun materiaalia saadaan toimitettua Duunarille. Kertaalleen maksetuista suoritteista ei tarvitse maksaa enää uudestaan, vaikka ne toteutetaankin jälkikäteen.

Näillä pelisäännöillä ehkäistään se, että asiakas ei tahallaan venytä projektin valmistumista ja loppulaskun suoritusta itse aiheuttamillaan viivästyksillä (ei ehdi, viitsi tai jaksa etsiä ja/tai toimittaa Duunarille sivuille haluamaansa materiaalia) tms. Näistä syistä johtuva sivuston tai muun suoritteen keskeneräisyys luovutuksen yhteydessä ei ole peruste loppulaskun maksamatta jättämiselle.

4.3. Muita laskutettavia tilanteita

4.3.1
Jos asiakas pyytää Duunarilta työn, palvelun tai muun aikaa vievän ja/tai kustannuksia aiheuttavan suoritteen (esim. pyyntö tulla palaveriin) jonka hinnasta ei sovita etukäteen, veloittaa Duunari kyseisen suoritteen tai palvelun normaalin hinnoittelu- ja laskutuskäytäntönsä mukaisesti. Yleisimmin sovelletaan tuntiveloitusta.

4.3.2
Jos asiakas hyväksyy saamansa suoritteet ja esim. luonnoksen, mutta ei pysty toimittamaan työn loppuunviemiseksi tarvittavia kommentteja, kuva-, teksti- tai muuta materiaalia tai näihin verrattavia asioita kohtuullisen (2 viikkoa) ajan sisään, on Duunarilla oikeus laskuttaa siihen asti kertyneistä tunneista tai suoritteista, vaikka projektia ei olisikaan saatu vielä päätökseen. Tällöin tehty työ hinnoitellaan seuraavasti:
- tehty luonnos printtituottesta (esite, ilmoitus, flyer, juliste tms.) = laskutetaan 50% tarjouksesta tai muulla tapaa sovitusta hinnasta
- tehty luonnos nettisivusta tai verkkokaupasta, mutta kuvaa tai ilmettä ei vielä ole siirretty nettialustalle = laskutetaan 50% tarjouksesta tai muulla tapaa sovitusta hinnasta
– tehty luonnos nettisivusta tai verkkokaupasta, ja kuva tai ilme on siirretty nettialustalle = laskutetaan 80% tarjouksesta tai muulla tapaa sovitusta hinnasta
- muut työt = veloitetaan vähintään kuluneet työtunnit

Maksetut summat otetaan huomioon loppulaskussa kun/jos projektit viedään päätökseen.

4.3.3
Jos asiakas kokonaan peruu toimeksiannon johon Duunari on ehtinyt tehdä työsuoriteita, tai ei Duunarista riippumattomista syistä ota tehtyä suoritetta käyttöön, on Duunarilla oikeus veloittaa siihen asti tekemästään työstä kohdan 4.3.2 mukaisesti.

Kerran hyväksytyn työn tai luonnoksen peruminen tai kiistäminen jälkikäteen ei ole peruste teetetyn työn maksamatta jättämiselle.

Se, että asiakas jättää toteuttamatta tai ottamatta käyttöön tilatut ja/tai hyväksytyt työt tai luonnokset, ei ole peruste teetetyn työn maksamatta jättämiselle.

5. TEKIJÄNOIKEUDET

Asiakkaalle toimitettu materiaali on Duunarin omaisuutta, kunnes se on kokonaan maksettu. Asiakkaan tilaamat työt toimitetaan oletusarvoisesti ns. lopullisessa originaalimuodossa, jossa esim. ilmoituksen kuvat ovat yhdessä pinnassa. Prosessin aikana syntyneet välivaiheet (Photoshop -kuvat tasoineen, raakamelementit jne.) pysyvät Duunarin omaisuutena. Välivaihe-version toimitus asiakkaalle on mahdollista erillistä korvausta vastaan. Asiakas kantaa itse vastuun siitä, että hänen Duunarille toimittamansa materiaali ei riko tekijänoikeus- tai vastaavia lakeja ja säädöksiä, eikä ole muutenkaan säädöksien tai hyvien tapojen vastaista.

6. REKLAMOINTI

Jos asiakas ei hyväksy saamaansa laskua tai työsuoritetta, tulee asiasta reklamoida 10 päivän sisään laskun tai työsuoritteen vastaanottamisesta.

7. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT

Duunari Oy voi asiakkaalle suositella ns. kolmansien osapuolten palveluita ja tuotteita. Näitä ovat esim. paino- ja tulostuspalvelut, teippi- ja somistuspalvelut, messu- ja pr-palvelut, palvelin/serveripalvelut, verkkokauppojen ja nettisivujen tekniset pohjaratkaisut sekä näihin liitettävät lisäominaisuudet / lisäosat, radio- ja videotuotanto, konsultointi jne. Oletusarvo on, että asiakas hoitaa näihin liittyvät kulut suoraan kyseisen palvelun tuottajan tai tarjoajan kanssa. Vaikka Duunari Oy pyrkii asiakkaalle suosittelemaan vain hyväksi ja luotettavaksi todettuja alihankkijoita, ei Duunari Oy voi olla vastuussa kolmansien osapuolten tai alihankkijoiden, tai niihin verrattavien tahojen palveluiden teknisestä toimivuudesta, palvelun ammattitaidosta tai hankitun tuotteen lopullisesta sopivuudesta asiakkaan tarpeisiin. Mahdolliset ongelmat (tekniset, laskutukseen liittyvät jne.) kolmannen osapuolen tuottaman palvelun ja asiakkaan välillä ratkaistaan näiden osapuolten välillä. Duunari Oy voi pyynnöstä ja korvausta vastaan toimia tuollaisessa prosessissa asiakkaan edunvalvojana ja asiamiehenä. Mahdolliset kolmannen osapuolen tuottaman palvelun tai tuotteen korjaamiseen tai muokkaamiseen kohdistuvat kulut hoitaa asiakas itse.

8. ERIMIELISYYDET

Mahdolliset asiakkaan ja Duunarin väliset erimielisyydet ratkotaan ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla, hyviä tapoja sekä kohtuullisuutta noudattaen. Jos sopimukseen ei päästä, ratkaistaan tilanne lakiteitse Tampereen käräjäoikeudessa. Duunarin mahdollinen korvausvelvollisuus voi maksimissaan olla asiakkaan suorittaman maksun palautus. Duunaria ei voida velvoittaa maksamaan muita välillisesti aiheutuneita kuluja tai korvauksia, kuten esim. asiakkaan liiketoiminnalle aiheutuneita kuluja, myynnin menetyksiä, ei-materiaalisia menetyksiä (maine, henkinen kipu ja särky tms.) tai näitä vastaavia seikkoja. Mahdolliset ongelmat ja vastuut kolmannen osapuolen (kirjapaino, verkkopalvelin, somistus, messumateriaali, teippaukset jne.) palveluissa ovat kyseisen palveluntuottajan ja asiakkaan välinen asia. Duunari ei ole velvoitettu, mutta voi pyydettäessä toimia näissä tilanteissa asiakkaan asiamiehenä ilman juridista roolia kiistassa.

Tietosuojaseloste 6.4.2018

Rekisterinpitäjä:
Duunari Oy
Viinikankatu 45
33800 Tampere

Kaikista henkilötietojen luovuttajista käytetään tässä selosteessa selkeyden vuoksi yleisnimitystä ”asiakas”.

Keräämme henkilötietoja nykyisen tai potentiaalisen tulevan asiakas- tai muun yhteistyösuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Keräämme tietoja myös markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee asiakkaan tietoihin perustuvaa profilointia ja automaattisia päätöksiä.

Käytännössä henkilötiedoilla tarkoitetaan liiketoimintaan (yhteydenpitoon ja kommunikointiin) liittyviä yleisiä ja julkisia tietoja (yrityksen nimi ja osoite, henkilön nimi ja toimenkuva, puhelinnumero, sähköposti, muu yhteystieto). Asiakkaan yksityiselämään liittyviä tietoja (syntymäaika, perhetiedot, kotiosoite jne.) emme kerää.

Kaikki tiedot pysyvät Duunari Oy:n hallussa - niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille EU:n sisällä tai ulkopuolella.

Henkilötietoja vastaanottaa ja ylläpitää Duunari Oy:n henkilökunta, joka on vastuussa yhteydenpidosta asiakkaisiin

Säilytämme henkilötietoja sähköposti- ja muissa mahdollisisssa sähköisissä arkistoissa toistaiseksi, vähintään sen ajan kun asiakassuhde on voimassa. Tarpeettomiksi määriteltyjä tietoja poistetaan tasaisin väliajoin esim. asiakassuhteen päätyttyä.

Henkilötietojen luovuttajalla / asiakkaalla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esim. kielto markkinointiviestien lähettämiseen)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (esim. suostumuksen markkinointiviestien lähettämiseen)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on ”oikeus tulla unohdetuksi” kaikissa muissa tilanteissa paitsi silloin, jos Duunari Oy:lle on määritelty (esim. tietyissä projekteissa) lakisääteinen velvoite jatkaa henkilötietojen ylläpitoa ja/tai käsittelyä.